Bouwschade vaststellen

CSB is uw partner voor alle opmetingen van percelen, waardebepalingen van onroerende goederen of vaststellen van bouwtechnische schade.

Expertiseverslag

Wanneer je schade hebt aan je woning, kan je best door een onafhankelijk expert een expertiseverslag laten opstellen. Je landmeter-expert komt ter plaatse om de geleden schade vast te stellen, controleert de bouwtechnische kant van de geleden schade en gaat op zoek naar de oorzaak.

Mogelijke oorzaken van bouwschade kunnen soms de weersomstandigheden zijn. Denk maar aan hagel, wind, aardbevingen of blikseminslagen. Voor al deze schadegevallen zonder tegenpartij hebben de verzekeringsmaatschappijen standaard formulieren om je dossier snel te kunnen afhandelen.

Bij bouwschade door werkzaamheden in de buurt of aan de aanpalende woning, geraak je meestal in een geschil met je buurman. Een PV van schadevaststelling opstellen, die de oorzaak van de schade vastlegt is meestal voldoende om tot bemiddeling tussen beide partijen (en hun verzekeringen) te komen. Indien dit niet lukt, kan de situatie helaas zelfs leiden tot een rechtszaak.

Op vraag van de rechtbank of voor één van de betrokken partijen zal de landmeter-expert ter plaatse komen om een expertiseverslag op te stellen. Het betreft het vaststellen van bouwtechnische schade, het opzoeken van de oorzaak en het trachten te verzoenen van de verschillende partijen. Dit alles wordt vastgelegd in een duidelijk expertiseverslag.

expertiseverslag

Bouwschade vaststellen en voorkomen

Wanneer je start met de werkzaamheden van je nieuwbouw of de verbouwing van je bestaande woning, dan kan je beter eerst een plaatsbeschrijving laten opstellen. Dit document legt de huidige situatie vast en dient als een soort “verzekering”. Zowel de verbouwer als de buren hebben baat bij een correcte plaatsbeschrijving bij aanvang van de werken.

Indien je geen plaatsbeschrijving hebt laten opstellen en je ondervindt toch schade door de bouwwerkzaamheden in de buurt, dan tracht je dit altijd eerst onderling op te lossen. De betrokken partijen (of één van de betrokken partijen) kan aan de landmeter-expert vragen om een expertiseverslag op te stellen. Als onafhankelijk persoon zal hij alle bouwtechnische schade vaststellen, de oorzaak opzoeken en trachten te bemiddelen tussen de partijen.

Expertiseverslag voor rechtbank

Mocht je onderling niet tot een bemiddeling komen en de situatie komt voor de rechtbank, dan zal de rechter een onafhankelijk expert aanduiden om een expertiseverslag te laten opstellen. Ook hiervoor duidt de rechter een landmeter-expert, bouwkundig ingenieur of architect aan die de oorzaak van de bouwschade en de bemiddeling tussen de betrokken partijen op zich neemt.

Heb jij bouwschade opgelopen en wens je een expertiseverslag te bekomen?